UVELJAVLJANJE, TRŽENJE, IZKORIŠČANJE

Ne dovolite, da bi drugi pobirali sadove vašega dela

Registracija znamke je vsekakor pomemben korak, saj daje registrirana znamka imetniku izključno pravico do njene uporabe in druge zakonsko določene pravice.

Še pomembnejši kot registracija pa so postopki, s katerimi lahko imetnik svoje pravice uveljavlja oziroma ukrepa v primeru njihove kršitve.

V zvezi s kršitvami znamk nudimo naslednje storitve:

  • svetovanje in zastopanje v postopkih kršitev pravic iz znamke in nelojalne konkurence ter sodno uveljavljanje pravic;
  • zastopanje v civilnih, kazenskih in upravnih sporih;
  • pogajanja za mirno reševanje sporov;
  • sestavljanje pogodb in pravnih aktov na področju urejanja industrijske lastnine (sporazumi, pravilniki…);
  • priprava licenčnih pogodb;
  • sestava in vlaganje nacionalnih in evropskih zahtev za ukrepanje carinskih organov;
  • svetovanje v zvezi s carinskimi ukrepi v primeru kršitve pravic intelektualne lastnine ipd.

Znamko je mogoče izkoriščati na več načinov. Imetnik lahko znamko koristi sam, lahko jo deloma ali v celoti prenese na drugega ali pa znamko drugemu odstopi v uporabo (podelitev licence). Pravice industrijske lastnine so lahko predmet licenčne pogodbe, z izjemo kolektivne znamke in geografske označbe.

V zvezi s trženjem in izkoriščanjem znamk nudimo naslednje storitve:

  • priprava in pregled licenčnih in podlicenčnih pogodb;
  • priprava in pregled pogodb o prenosu pravic;
  • sestavljanje pogodb in pravnih aktov na področju urejanja industrijske lastnine (sporazumi, pravilniki…) ipd.